Následující text jsou "Podmínky použití", jejichž odsouhlasením se uživatel webové aplikace Kalendář Naplánuj to! (dále jen Uživatel) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená.

Na základě těchto pravidel je Uživateli dovoleno využívat webové aplikace Kalendář Naplánuj to! (dále jen Kalendář). Pokud Uživatel libovolným způsobem poruší tato pravidla, bude okamžitě zrušena Uživatelova registrace.

Provozovatelem Kalendáře je Václav Hlobil, adresa Domaželice 109, 75115 Domaželice, IČO 73015466 (dále jen Provozovatel).

Kalendář je poskytován a provozován "jak je" a Provozovatel se vzdává jakýchkoliv záruk, vyjádřených nebo předpokládaných k tomuto Kalendáři, včetně neporušení práv třetích osob a způsobilosti pro jednotlivá využití. Bez omezení předchozího, Provozovatel nezaručuje, že funkce obsažené v tomto Kalendáři budou fungovat, že funkce Kalendáře budou nepřerušené nebo bezchybné a/nebo že chyby v Kalendáři budou opraveny. Veškerá rizika výsledků a působení tohoto Kalendáře na sebe přebírá Uživatel.

Navíc, Provozovatel nezaručuje a neposkytuje žádné zajištění vzhledem k používání a následkům použití tohoto Kalendáře vzhledem k jejich bezvadnosti, přesnosti, aktuálnosti nebo jinak. Žádná ústní nebo písemná informace nebo rada poskytnuta Provozovatelem nevytváří záruku nebo jakýmkoliv způsobem nerozšiřuje rozsah této záruky. Provozovatel není zodpovědný za jakékoliv zvláštní, nepřímé, následné škody nebo náhrady škod s represivní funkcí vyplývající z používání tohoto Kalendáře.

Data vložená Uživatelem do Kalendáře nebudou zveřejněna ani poskytována třetí straně, pokud Uživatel toto zveřejnění sám neaktivuje nebo nenastaví v možnostech a vlastnostech Kalendáře.

Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasí s tím, že mu Provozovatel může zaslat e-mailové zprávy (obchodní sdělení) obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které Provozovatel nabízí. Provozovatel se zavazuje, že nebude zasílat obchodní sdělení ani žádné jiné informace o novinkách, produktech a službách třetích stran.

E-mailová adresa Uživatele bude používána výhradně ve spojitosti s funkcemi kalendáře Naplánuj to! jakými jsou například aktivace účtu, připomínání událostí, důležitá oznámení o provozu, novinkách a podobně a případně o jiných službách a projektech Provozovatele.